Skip to main content
Skip table of contents

Käyttötarkoitukset

Asetusten Käyttötarkoitukset-sivulta näet listan käyttötarkoituksista.

image-20240408-060201.png

Listassa käyttötarkoitukset ovat aakkosjärjestyksessä. Nimen lisäksi näytetään ilmoitusrajat.

Käyttötarkoituksen luominen

Uuden käyttötarkoituksen voi luoda käyttötarkoitukset-sivun oikeassa yläkulmassa olevasta Luo käyttötarkoitus -painikkeesta.

Luodessa uutta käyttötarkoitusta tulee käyttötarkoitukselle määritellä seuraavat tiedot:

 • Nimi

 • Kuvaus (vapaaehtoinen)

 • Näytettävät desimaalit

 • Tyypillinen arvoalue eli oletusskaalaus graafilla (minimi ja maksimi)

 • Lukumäärä eli mittaussuure (esim. lämpötila tai massa)

 • Mittayksikkö

image-20240408-060542.png

Nimi

Käyttötarkoituksen nimi näkyy käyttäjille. Nimeä käyttötarkoitus kuvaavasti ja yksilöivästi, mutta mahdollisimman lyhyesti. Käyttötarkoituksen nimi ei muutu käyttäjän kielivalinnan mukana, joten kirjoita nimet tarvittaessa kaksikielisesti ja luo vieraskieliset käyttötarkoitukset erikseen.

Kuvaus

Kuvaa käyttötarkoitusta tarkemmin.

Näytettävät desimaalit

Määritä mikä desimaalimäärä valitaan oletuksena sille suorituspisteelle, jolle tämä käyttötarkoitus valitaan. Suorituspisteen desimaalimäärää voi myöhemmin vapaasti muokata käyttötarkoituksesta riippumatta.

Tyypillinen arvoalue, minimi ja maksimi

Tyypillinen suorituspisteen mittausarvojen minimi ja maksimi, jotka valitaan oletuksena sille suorituspisteelle, jolle tämä käyttötarkoitus valitaan. Nämä arvot määrittävät suorituspisteen trendikuvaajan pystyakselin minimi- ja maksimiarvot. Suorituspisteen tyypillistä arvoaluetta voi myöhemmin vapaasti muokata käyttötarkoituksesta riippumatta.

Lukumäärä eli mittaussuure

Valitse mittaussuure, joka lukitaan sille suorituspisteelle, jolle tämä käyttötarkoitus valitaan. Suorituspisteen mittaussuuretta ei voi sen luomisen jälkeen vaihtaa. Käyttötarkoitukselle valittu mittaussuure rajaa anturityyppejä, joita voidaan liittää tähän käyttötarkoitukseen. Käyttötarkoituksen ja anturityypin mittaussuureiden on oltava samat.

Mittayksikkö

Valitse mittayksikkö, joka lukitaan sille suorituspisteelle, jolle tämä käyttötarkoitus valitaan. Voita valita vain edellisessä kohdassa valitun mittaussuureen mittayksiköitä. Suorituspisteen mittayksikköä ei voi sen luomisen jälkeen vaihtaa. Suorituspisteen mittayksikkö tarkoittaa sitä yksikköä (esim. °C), jossa suorituspisteen mittausarvot tallennetaan tietokantaan.

Ilmoitusrajojen määrittäminen

Ilmoitusrajat voidaan antaa vasta kun käyttötarkoitus on tallennettu. Antaaksesi ilmoitusrajat klikkaa käyttötarkoitukset-sivulla käyttötarkoituksen riviä. Käyttötarkoituksen muokkaussivu aukeaa.

image-20240408-061917.png

Ilmoitusrajat-kohta on viimeisimpänä sivulla. Klikkaa + Uusi ilmoitusraja ja muokkaa ilmoitusrajaa -ruutu aukeaa.

image-20240408-062110.png

Vakavuusaste

Valitse ilmoitusrajan vakavuusaste kolmesta eri vaihtoehdosta, jotka on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Vakavuusaste

Ikoni

Tunnusväri

Hälytys

Punainen

Varoitus

Oranssi

Informaatio

Sininen

Rajan nimi eli ilmoituksen otsikko

Anna ilmoitusrajalle lyhyt kuvaava nimi. Nimi näkyy ilmoitusrajan ehtojen täyttymisestä luotavan ilmoituksen nimenä/otsikkona.

Jos ilmoituksesta lähetetään viesti sähköpostitse ja/tai tekstiviestinä, näkyy ilmoitusviestin otsikkona rajan nimi. Käytä siis lyhyttä, mutta hyvin kuvaavaa viestiä, josta saa heti käsityksen mistä on kyse tai mitä on tapahtumassa. Käytä mieluummin esimerkiksi “Kylmiö liian lämmin” kuin “Ylärajahälytys” tai mieluummin “Pakastin sulamassa” kuin “Arvo liian suuri”.

Rajan tyyppi

Valitse onko kyseessä:

 • Alaraja

 • Yläraja

 • Paristo loppumassa

 • Yhteyskatkos

 • Kalibrointiaika

Alla olevassa taulukossa kerrotaan tarkemmin kunkin tyypin toimintatavasta.

Rajan tyyppi

Toiminta

Huomautukset

Alaraja

Ilmoitus luodaan, kun suorituspisteen mittausarvo alittaa alarajan.

Viive ja hystereesi ovat käytössä.

Yläraja

Ilmoitus luodaan, kun suorituspisteen mittausarvo ylittää ylärajan.

Viive ja hystereesi ovat käytössä.

Paristo loppumassa

Ilmoitus luodaan, kun suorituspisteelle mittausarvoja tuottavan kiinteästi asennetun mittalaitteen pariston jäljellä oleva kapasiteetti alittaa raja-arvon prosentteina.

Viive ja hystereesi ovat käytössä.

Yhteyskatkos

Ilmoitus luodaan, kun suorituspisteelle mittausarvoja tuottavan kiinteästi asennetun mittalaitteen tietoja ei ole saatu viive-kentän aikajakson aikana kertaakaan.

Vain viive-kenttä vaikuttaa, raja-arvo ja hystereesi eivät ole käytössä.

Kalibrointiaika

Ilmoitus luodaan, kun suorituspisteelle mittausarvoja tuottavan kiinteästi asennetun mittalaitteen kalibrointipäivämäärästä on kulunut viiveen mukainen aika.

Vain viive-kenttä vaikuttaa, raja-arvo ja hystereesi eivät ole käytössä.

Raja-arvo

Raja-arvoa käytetään alaraja, yläraja ja paristo loppumassa -tyyppisten ilmoitusrajojen kanssa ja se määrittelee suorituspisteen mittausarvon tason, jonka ylittämisestä ilmoitus luodaan.

Viive ja hystereesi vaikuttavat yhdessä raja-arvon kanssa siihen, milloin ilmoitus raja-arvon ylityksestä tarkalleen luodaan.

Viive

Viive vaikuttaa siihen milloin ilmoitus raja-arvon ylityksestä luodaan.

Anna viive muodossa tunnit, minuutit ja sekunnit.

Ilmoitus raja-arvon ylityksestä luodaan vasta, kun suorituspisteen mittausarvo on ollut yhtäjaksoisesti raja-arvon ylittävällä puolella pidempään kuin viive-kenttään syötetyn ajan.

Hystereesi

Hystereesi vaikuttaa toistuvista raja-arvon ylityksistä luotaviin ilmoituksiin. Hystereesiarvo on käytössä, kun rajan tyyppi on alaraja, yläraja tai paristo loppumassa.

Uusi ilmoitus saman raja-arvon ylityksestä luodaan vasta, kun suorituspisteen mittausarvo on käynyt edellisen ilmoituksen luomisen jälkeen sen raja-arvosta hystereesiarvon päässä toiseen suuntaan kuin rajan tyyppi (paristo loppumassa on alaraja-tyyppiä).

Käyttämällä pientä hystereesiä, voidaan välttää tiheästi toistuvat ilmoitukset tilanteissa, joissa mittausarvo vaihtelee raja-arvon molemmin puolin, mutta kuitenkin halutaan ensimmäisestä raja-arvon ylityksestä ilmoitus nopeasti.

Emme suosittele viiveen ja hystereesin samanaikaista käyttöä.

Ilmoitusrajan tallentaminen

Tallenna ilmoitusraja klikkaamalla painiketta Tehty.

Muokkaa käyttötarkoitusta ja ilmoitusrajoja

Käyttötarkoitusta voi muokata klikkaamalla käyttötarkoitukset-sivun listasta käyttötarkoituksen riviltä, jolloin käyttötarkoituksen muokkaussivu aukeaa.

image-20240408-061741.png

Muokkaa ilmoitusrajoja

Napsauta jonkin ilmoitusrajan oikeassa reunassa olevaan Muokkaa-painiketta muokataksesi ilmoitusrajaa. Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset, klikkaa Tehty-painiketta.

Jos haluat poistaa ilmoitusrajan, klikkaa ilmoitusrajan riviltä roskakori-ikonia. Järjestelmä kysyy vielä varmistuksen. Valitse Kyllä, poista ilmoitusraja. Huomioithan, että et voi peruuttaa poistoa tämän jälkeen.

Käyttötarkoituksen muokkausten tallentaminen

Muokkausten jälkeen klikkaa Tallenna-painiketta. Jos haluat peruuttaa muutokset, klikkaa Peruuta-painiketta.

Poista käyttötarkoitus

Mene käyttötarkoituksen muokkaussivulle ja klikkaa Poista-painiketta. Et voi poistaa käyttötarkoitusta, jos järjestelmässä on suorituspisteitä, jotka käyttävät sitä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.